Назад до Институции

Областна дирекция по безопасност на храните – София - град

Областна дирекция по безопасност на храните – София - град
Адрес
град София (1000), София - град, бул. Данаил Николаев №7
Телефон
02 944 46 36
Ел. поща
rvs_22@nvms.government.bg

 

Директор: д-р Антон Симеонов Генов

Функции на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ):
 • организират и контролират идентификацията на животните
 • обработват и въвеждат данни в информационните системи, които се поддържат в БАБХ
 • контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика
 • организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните и хранителни отравяния при хора и животни
 • изготвят годишни имунопрофилактични планове по здравеопазване на животните и координират и контролират имунопрофилактичната дейност, изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните
 • изготвят становища до изпълнителния директор по заявления за издаване на лицензи за търговия на дребно с ВМП и разрешения за дейностите за търговия, преопаковане на ПРЗ и извършване на специализирани растителнозащитни услуги
 • контролират и при необходимост извършват дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията

Контрол на:

 • съхранението, търговията и употребата на ВМП
 • събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите от тях
 • спазването на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти
 • спазването на изискванията за хуманно отношение към животните
 • производството, съхранението, търговията и употребата на фуражи
 • транспортните средства, превозващи животни, суровини и храни, странични животински продукти и продукти от тях и фуражи
 • безопасността и качеството на суровини и храни, фуражи, материали и предмети предназначении за контакт с храни в обектите за производство съхранение и търговия
 • междинни предприятия за съхранение и предприятия за преработка на странични животински продукти
 • генетично модифицираните организми, продукти съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО
 • ежегодна оценка на риска в:
  • обектите за производство, съхранение и търговия със суровини и храни
  • обектите за производство, съхранение, търговия и употреба на фуражи
  • обектите за съхранение, търговия и употреба на ВМП
  • обектите с епизоотично значение по отношение на здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните
 • осигуряват бързо и адекватно действие на регионално ниво при наличието на:
  • нотификации по RASFF за бързо съобщаване в случай на опасност, която произтича от храни и фуражи
  • сигнали за други извънредни ситуации, засягащи здравния статус на животните и растенията и/или контрола и безопасността на храните, фуражите, ПРЗ и торове
 • уведомяват ЦУ на БАБХ при възникването на извънредни ситуации или кризи свързани с дейността на БАБХ и предприемат действия по ограничаване или ликвидиране последствията от тях в случаите, определени със закон
 • извършват контрол на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган
loading...