Назад до Общи

Какво е характерно за бозайниците?

Разбирането на човека за собствената му роля в голямата драма на живо­та безусловно зависи от широтата на неговите възприятия. Погълнат от собствените си проблеми, той не всякога мисли за състоянието на здравето си и за запазването на многообразието от заобикалящия го жив свят.

Пре­възходството му над останалите животни дълго време е създавало у него чувството на независимост от по - нисшите същества.

Има група животни, родството му с които трудно може да не се забележи. Това са бозайниците - топлокръвни животни, обикновено покрити с козина.

Бозайник ли е ГепардаБозайник ли е тигъраБозайник ли е лъваЕхиднаБозайниците принадлежат към един от класовете на голямото живо­тинско царство и по - точно към гръб­начните животни. Тук спадат най - висшите и най-високо организира­ните представители от целия живо­тински свят.

Както показва и самото име на този клас, към него спадат живот­ни, които в началния стадий на свое­то развитие се изхранват с мляко. Тази особеност не притежава никоя друга систематична категория на животните.

Всички останали характерни осо­бености, които отличават тези жи­вотни от останалите, са свойствени и за тях с известни изключения. Та­кава характерна черта е покритото с косми тяло. Ако при някои сухозем­ни представители (делфини) окосмява­нето до голяма степен липсва, това е вторично явление. Известно е, че всички предци на днешните бозай­ници, които са измрели преди милиони години, са били също окосме­ни. По отношение на окосмяването трябва да се отбележи и това, че то съществува и при други животни, например при много от насекомите. Структурата на космите при всички тях обаче няма нищо общо със структурата на космите при бозайниците.

Живораждането е друга отличителна черта на бозайниците, макар и не на абсолютно всички от тях. Изключение правят първичните и най - нисшите представители, каквито са птицечовката и ехидните. Характерно за тях е не само, че размножаването става чрез яйца, но и това, че телесната им температура е по - ниска и се колебае в много по - широ­ки граници, отколкото при остана­лите бозайници.

Тук трябва да се спомене и за още една характерна черта на пове­чето бозайници - подразделянето на техните зъби на резци, кучешки, предкътници и кътници. Това е станало във връзка с преминаването им към изхранване от растителна с живо­тинска храна. Нервната им система се отличава с висока степен на развитие. Значителното уголемяване на главния мозък и особено на двете полукълба на предния мозък са до­вели до наличие на сложни и съвър­шени форми на приспособително реагиране от въздействията на окол­ната среда.

Няма други животни, с такава забележителна жизнеспо­собност към най - суровите и неблгоприятни условия на околната сре­да, както и такива високи умствени възможности.

Всичко това дава въ­зможност за изключително съгласу­вана система от взаимоотношения между различните органи при бо­зайниците - едно качество, което е непознато при останалите животни.

Рейтинг:
5.0/5 на базата на 2 оценки

Отзиви

Коментирай
loading...