Назад до Обща патологична физиология на болестите

Обща етиология на болестите

Етиологията е учение за причините и условията за възник­ване на болестите.

Болестта е производно най - малко на три основни момента:
  1. Въздей­ствието на болестотворния причинител, който предизвиква патологичния процес и му придава специфичен характер.
  2. Състоянието на организма или по - точно неговото предразположение към заболяването.
  3. Влиянието на условията, които спомагат или пречат за развитието на болестта.

Всяко заболяване има своя причина. Не винаги обаче е достатъчно да са налице причината и възприемчивият организъм, за да възникне заболя­ване. В такъв случай са необходими и съответни условия.

Например при за­боляване на овцете от краста причина е крастното кърлежче. За да се развие обаче болестта, много често голямо значение имат условията - влаж­но и тъмно помещение, лошо хранене и лошо отглеждане на овцете.

Тубер­кулозата се причинява от туберкулозната бактерия. При липсата й заболя­ване не се получава. Същевременно не във всички случаи наличността на бактерията в организма довежда до заболяване. За възникване на болестта са необходими редица условия - лошо хранене и отглеждане, нехигиенич­ни помещения, понижена устойчивост на животните и др.

При възникването на едно заболяване може да действат многобройни патологични (болестотворни) фактори. Между тях обаче има един решаващ фактор, който играе главна роля при заболяването и му придава специфи­чен характер. Този фактор се определя като причина на болестта.

И така, под етиология на болестното явление въобще трябва да се разбират както причината, така и целият комплекс от условия, при наличността на които причината проявява своето действие.

Точното познаване на етиологията на една болест има много голямо значение за лекуването и профилактиката. Например доброто познаване на етиологията на хемоспоридиозите дава голяма възможност за успешно ле­куване и предпазване на животните от тях. Непознаването на етиологията на рака създава доста големи трудности на съвременната медицина при ле­куването и предпазването от него.

Видове етиологични фактори

Причините и условията за възниква­не на заболяванията, или етиологичните фактори, са твърде разнообраз­ни. Независимо от това многообразие те може да бъдат разделени на две групи:

Външни етиологични фактори 

  • Механични
  • Физични - топ­лина, студ, електричество, лъчиста енергия, атмосферно налягане и др.
  • Химични - неорганични и органични отровни вещества
  • Биологични - бактерии, вируси, гъби, паразити и др.
  • Неспазване на зоохигиенните правила
  • Други

Вътрешни етиологични фактори

Към вътрешните етиологични фактори спадат конструкцията и наследствените особености на организма.

Рейтинг:
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

Коментирай
loading...