Назад до Диви животни

Тигър

  • Лат. Panthera tigris
  • Семейство Котки
  • Разред Хищници

По - голям ли е тигърът от лъва? Може би само липсата на гордата лъвска осанка и на неповторимата лъвска буйна грива са лишили тигъра от правото да бъде "Цар на животните". Но ако има господар сред животните из огромната тери­тория на Азия, то това е той.

Изключително красива гледка представлява движещ се тигър из гъстата тръстика на азиатските джунгли. Почти няма животно, кое­то да се придвижва така леко и из­ящно, с такива пластични и грациоз­ни движения.

Тигърът, за разлика от лъва, има по - едро тяло. Рекордните размери на този хищник достигат до 3 метра на дължина (без опа­шката) и над 300 килограма на тежи­на.

Особено характерна е окраската, на неговото тяло. В повечето случаи тя е златиста до кафяво - ръждива с ясни напречни тъмни ивици. Черните напреч­ни ивици на фона от бледожълто до оранжево наподо­бяват на тръсти­ка или на изсъх­нала трева. Тази окраска го замаскирва много добре и той е почти незабеле­жим за жертвите си. При бягане прави големи ско­кове и бързо на­стига смъртно уп­лашените животни.

Къде живее тигърът? - разпространение

  • Иран
  • Афганистан
  • Индустан
  • Източен Сибир
  • Китай

В северните области на Азия тигъ­рът достига до заснежените степи на Североизточен Сибир. Там неговата козина е доста по - дълга. По - често той се среща в планинските и равнинни части на субтропичните и тропични гори в южната част на континента. Негово любимо място за разходка са долините на малките реки. Там той почива през горещите часове на деня и чака да захладнее, за да тръгне на лов по утъпканите пътеки. Обича много водата, къпе се с охота и чес­то преплува широки реки, подобни на Ганг.

Биология и поведение

Биология на тигърКакво яде тигъраПлува ли тигъраКакто и другите хищници от се­мейството на котките и тигърът ловува привечер, нощем или при зазо­ряване. Той не обича да се застоява на едно място и прави дълги раз­ходки из своите "ловни" райони, ка­то често се изкачва по високите ска­ли, за да види по - добре жертвата си. Негова плячка стават сърни, млади слончета, биволи и маймуни.

Притаен и скрит в гъстите храсталаци, той ги напада с изненадващ скок, смъртоносен удар с предните лапи, а после захапва с дългите кучешки зъби. При нужда може да скача до 10 метра на дъл­жина и четири метра на височина. За успешно улавяне на жертвата му помагат острият слух и отличното зре­ние. Тигърът завлича веднага убита­та жертва в някой отдалечен и уса­мотен храсталак. С нея се храни сут­рин или нощем, а през останалото време я пази от другите хищници.

Както всички ко­тешки видове, така и тигърът плува много доб­ре. Неговата квартира често е именно във влажните местности: поречия иа реки, речни делта или джунгли с тръс­тика, които чес­то му се налага да преплува.

Има ли тигри – човекоядци?

"Предчувствието за надвиснала опас­ност е толкова познат и установен факт, че не заслужава да се говори за това. В продължение на 3 - 4 минути стоях напълно непод­вижен и изведнъж почувствах, че тигърът ме гледа някъде отблизо. Същото чувство, което ме беше на­карало да усетя надвисналата опас­ност, беше подействало и на тигъ­ра, като го събудих от сън.

Върху ед­на равнинка откъм лявата ми стра­на имаше гъсти храсти. Внимание­то ми се спря върху храстите на около 5 - 6 метра от мен и на същото разстояние от убитото жи­вотно. Изведнъж храстите се размърдаха слабо и аз видях как тигъ­рът бяга с всички сили нагоре по стръмния хълм. Преди да успея да насоча пушката си към него той из­чезна зад едно дърво, покрито с пъл­зящи растения, и едва след като из­мина 5 - 10 метра, го видях пак както скачаше по една скала."
(Д. Корбет. 1976 г.)

Ако е нападнат и няма възможност да избяга, тигърът се защитава и съ­що смело напада. Особено агресив­ни са тигриците - майки, които с це­ната на живота си защитават мал­ките.

Най - опасни са тигрите - човекоядци, въпреки че те се срещат из­вънредно рядко. Това са стари или болни тигри, които веднъж опитали човешко месо, не се отказват от не­го до смъртта си. Известни са слу­чаи, когато докато бъде убит, такъв човекоядец е изял 132 души!

През миналото столетие цели села и области в Индия запустявали от този зъл демон на джунглите. Само през 1860 - 1866 година в Бенгалия така загинали над 4200 души. Ле­генди, една от друга по - фантастич­ни, били създадени за такива тигри - човекоядци.

Години наред населението там живеело в постоянен страх, докато някой смел ловец не го отървавал от ненаситния звяр. Не случайно в мно­го страни на Азия тигърът се е рад­вал на религиозна почит, а някъде в негова чест са принасяли жертви.

"Срещне ли се с тигър, човек осо­бено остро чувства своята сла­бост. Затова на звяра, който се дви­жи безшумно, като сянка и може да убие човек само с един удар на лапа­та си, ловецът противопоставя съобразителност и точна стрелба.

Човек убива животното в собстве­ните му владения - в това е цялото изкуство при ловът на тигри. В много случаи това наподобява игра на шах: необходимо е да се изготви план с предварително разработени варианти и да не се правят случайни или излишни самоуверени ходове. Този, който не запомни това, може да заплати с живота си."
(К. Стингх 1966 г.)

Природозащитен статус

Подобно на лъва, и тигърът е вписан в международната "Чер­вена книга". От историческото време до днес числото на този хищник непрекъснато намалява. До 1993г. в Индия е имало приблизително 2000 броя, а в Индонезия - 800 (а на о-в Ява само 4 - 5 броя!), в ОНД - около 200, в Непал не повече от стотина и в Иран двадесетина.

Допреди едно - две столетия само в Индия всеки махараджа е убивал за развлечение повече от хиляда тигри. В начало­то на днешното столетие в тази страна е имало не по - малко от 40 000 тигри, а с годините числото им е намаляло десетократно!

Причините: кожата им се използва за производството на скъпи дамски палта, а маста за различни лечебни мехлеми.

Поколение

Семейство тигриТигрицата обикновено ражда от 2 до 4, и по - рядко 1 или 5 ма­лки. Те тежат около килограм и половина, слепи са и проглеждат след около седми­ца.

Младите тиг­ри до 2 - 3 годиш­на възраст са все още под май­чина закрила. Едва след това те стават готови за самостоятелен живот.

Любопитно

  • Неукротими и ди­ви в природата, взети от малки, тигрите под плющенето на камши­ка биват приучвани да изпълняват, макар и с ръмжене, запове­дите на човека. Отгледаното от малко тигърче може да стане и питомно
  • Един родственик на днешните голе­ми котки - лъв, тигър, гепард, пума - е смилодонът. Той е дебнел на­стървено своите жертви преди милион години в Северна и Южна Америка
Рейтинг:
3.0/5 на базата на 2 оценки
д-р Деница Русева д-р Деница Русева

Отзиви

ex 7 =6 7 no
Точно
Наташа Георгиева
най-великолепните животни, обичам ги , а също и котките - Бог е създал котката, за да може човек да погали тигъра
??????
Харесва ми много обичам тигрите
Виж още отзиви
Коментирай
loading...